Keresés a honlapon
14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet

Új jogszabály a lovas szolgáltató tevékenységről

Az önkormányzati miniszter 14/2008. (XII. 20.) ÖM
rendelete a lovas szolgáltató tevékenységről


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el.

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott üzletszerű lovas szolgáltató tevékenységet az előírt feltételek teljesítésével gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá olyan államban letelepedett szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) végezhet, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam). A más EGT-államban letelepedett szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Köztársaság területén történő letelepedés nélkül is folytathatja.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékenység: lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, terep- vagy túralovaglás,
b) nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenység: fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovas bemutató [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: lovas szolgáltató tevékenység],
c) lovas terápia: speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, amely a fogyatékossággal élő vagy pszichésen sérült vendég gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányul,
d) fogatoztatás: a szolgáltató vagy a szakmai tevékenységért felelős személy által kijelölt személy az általa hajtott fogaton, lovas kocsin a vendéget nem közlekedési céllal szállítja,
e) lovas bemutató: a méneslátogatás, az istállólátogatás, a lovak tartási helyükről kihozva történő bemutatása és a lovas előadás.

2. § (1) A szolgáltatónak kérelmeznie kell, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a közhitelű hatósági nyilvántartásba jegyezze be, ha nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékenységet folytat. Az ügyintézési határidő tizenöt nap.
(2) A szolgáltató a nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékenységét a nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg megkezdheti. Ha azonban a Hivatal a kérelmet elutasítja, a szolgáltató köteles a tevékenységét az elutasító határozat jogerőre emelkedését követően megszüntetni.
(3) A Hivatal a szolgáltatót akkor veheti nyilvántartásba, ha
a) valamely EGT-államban letelepedett,
b) hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása nincs,
c) eleget tesz a 13. §-ban meghatározott követelményeknek,
d) legalább egy lovastúra-vezető képesítéssel rendelkező, a szakmai tevékenységért felelős személyt (a továbbiakban: szakmai tevékenységért felelős személy), ha lovas terápiás szolgáltatást nyújt, akkor még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat,
e) a vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az egyéni vállalkozó nem szerepelt az említett minőségekben olyan vállalkozásban, amely a kérelem benyújtását megelőző egy évben a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészségügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatta, és azt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), illetőleg a szolgáltató székhelye, telephelye (fióktelepe) helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban együtt: jegyző) felszólítására sem szüntette meg,
f) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok megsértését az MgSzH, illetőleg a jegyző egy éven belül nem állapította meg,
g) nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenység végzése során a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a hatóság a 8. § (1) bekezdésének g) pontjában említett jogszabályok, valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági előírások megsértését jogerősen nem állapította meg.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat az adott EGT-állam igazolásával, a b) pontjában foglaltakat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) igazolásával, a d) pontjában foglaltakat az eredeti oklevél vagy másolatának és magyar nyelvű fordításának csatolásával kell igazolni. Annak igazolására, hogy a (3) bekezdés f) és g) pontja szerinti határozat kiadására nem került sor, a Hivatal keresi meg a jegyzőt és az MgSzH-t. A (3) bekezdés a), b) és d) pontjára vonatkozó iratokat a nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell.
(5) Ha a szolgáltató a tevékenységét több telephelyen (fióktelepen) folytatja, minden egyes telephely (fióktelep) esetében eleget kell tenni a 13. §-ban meghatározott követelményeknek.

3. § Az 1. § (1) bekezdésében nem említett államban letelepedett szolgáltató az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenységet akkor végezheti, ha kérelmére a Hivatal nyilvántartásba vette. A Hivatal az ilyen szolgáltatót akkor veheti nyilvántartásba, ha eleget tesz a 2. § (3) bekezdésének b)-g) pontjában foglaltaknak.

4. § (1) A közhitelű hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a szolgáltató nevét, székhelyének és telephelyének (fióktelepének) címét, cégjegyzék számát, egyéni cég esetében az okmányirodai nyilvántartási számát is,
b) a szolgáltató hatósági nyilvántartásba vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját,
c) a szolgáltató által végzett lovas szolgáltató tevékenységet, illetve tevékenységeket,
d) a szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó bejegyzést, valamint az ezt elrendelő határozat számát és keltét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nyilvánosak.

5. § A szolgáltató köteles a 4. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott adatok megváltozását, valamint a lovas szolgáltató tevékenység megszüntetését az adatok megváltozásától, illetve a lovas szolgáltató tevékenység megszüntetésétől számított tizenöt napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

6. § A szolgáltató köteles a nyilvántartásba vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában, valamint kereskedelmi kommunikációjában folyamatosan használni, és a telephelyén (fióktelepén) jól láthatóan kifüggeszteni.

7. § (1) A Hivatal határozatával törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki
a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével már nem rendelkezik, és azt a Hivatal által megjelölt határidőn belül nem pótolja,
b) a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészségügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok, valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági előírások megsértésével folytatja, és azt az MgSzH, illetve a jegyző felszólítására sem szünteti meg,
c) bejelenti a lovas szolgáltató tevékenység megszüntetését,
d) jogutód nélkül megszűnt.
(2) Ha a hatósági ellenőrzés során az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállását állapítják meg, a szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezheti a jegyző és az MgSzH.
(3) A szolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó, illetőleg az azt módosító határozatát, továbbá a szolgáltatót a nyilvántartásból törlő határozatát a Hivatal köteles a jegyzőnek, a külön jogszabály szerint szakhatóságként eljáró illetékes állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ), az APEH-nak, valamint az MgSzH-nak megküldeni.
(4) A Hivatal a Belügyi Közlönyben történő közzététel céljából rendszeresen az Önkormányzati Minisztérium rendelkezésére bocsátja a nyilvántartásba vett, valamint a nyilvántartásból törölt szolgáltatók jegyzékét.
(5) Azt a szolgáltatót, akit a Hivatal az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt okból törölt a nyilvántartásból, a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül ismételten nem veheti nyilvántartásba, és ezen időtartam alatt nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenységet nem folytathat.

8. § (1) A szolgáltató nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenységet akkor végezhet, ha
a) valamely EGT-államban letelepedett,
b) hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása nincs,
c) eleget tesz a 13. § b), c), f) és g) pontjában meghatározott követelményeknek,
d) legalább egy lovastúra-vezető képesítéssel rendelkező, a szakmai tevékenységért felelős személyt foglalkoztat,
e) a vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű,
f) a vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, illetve az egyéni vállalkozó nem szerepelt az említett minőségekben olyan vállalkozásban, amely a tevékenység megkezdését megelőző egy évben a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészségügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatta, és azt az MgSzH, illetőleg a jegyző felszólítására sem szüntette meg,
g) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok megsértését az MgSzH, illetőleg a jegyző egy éven belül nem állapította meg.
(2) Ha a nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenység végzése során a hatóság az állategészségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályok, a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági előírások megsértését jogerősen megállapítja, a szolgáltató a tevékenységet egy évig nem végezheti.

9. § E rendelet rendelkezéseinek megtartását a közegészségügyi, illetőleg az állatvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek, az MgSzH, valamint a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállása vonatkozásában a Hivatal ellenőrzi, jogsértés észlelése esetén a külön jogszabályokban meghatározott szankciót alkalmazzák.

10. § A szakmai tevékenységért felelős személy felelős a lovas szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges - az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt -személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosításáért, valamint a 11. §-ban előírt kötelezettségek teljesítéséért. A szakmai tevékenységért felelős személynek a szolgáltatás időtartama alatt a vendég számára folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

11. § (1) A szakmai tevékenységért felelős személy köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez használt ló a vendég által igénybevett lovas szolgáltatás céljára alkalmas, megfelelően idomított, szakszerűen jártatott, megfelelő állategészségügyi és tápláltsági állapotban, erőnlétben legyen, és általános ápoltsági színvonala az elvárható követelményeknek megfeleljen. A lovasterápia szolgáltatáshoz használt lónak az említetteken túlmenően a lovasterápia céljára is alkalmasnak (megfelelően képzettnek) kell lennie. Sánta, sérült vagy beteg lovat a szolgáltatásban használni tilos.
(2) A szakmai tevékenységért felelős személy - ha maga nem tud a vendéggel lenni - köteles a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek közül kijelölni olyan személyt, aki a lovas szolgáltatás igénybevételének teljes időtartama alatt a vendéggel van. A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizni, hogy a körülmények (felszerelések, eszközök, lovak állapota) megfelelnek-e az igénybe venni kívánt szolgáltatás céljának.
(3) Terep- és túralovaglás esetén a szakmai tevékenységért felelős személy minden megkezdett tizenkét fő létszámú csoport esetén legalább egy személyt köteles kijelölni kísérőnek. A terep- és túralovaglás megkezdése előtt a szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy kötelessége meggyőződni arról, hogy a vendég lovas tudása a terep- és túralovaglásnak megfelelő szintű.
(4) A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles ellenőrizni a vendég megfelelő lovas tudását (gyakorlottságát), továbbá köteles az ennek megfelelő vérmérsékletű lovat, jármódot és tempót megválasztani.
(5) A lovas terápia szolgáltatás nyújtásakor jelen kell lennie a szakmai tevékenységért felelős személynek vagy az általa kijelölt személynek, valamint a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógusnak (terapeutának). A gyógypedagógusnak legalább a felsőoktatásban megszerzett alapképzéssel, vagy valamely EGT-államban szerzett, ezzel egyenértékű szakképzettséggel kell rendelkeznie.
(6) A szakmai tevékenységért felelős személy által kijelölt személynek államilag elismert képzésben megszerzett, vagy valamely EGT-államban szerzett lovastúra-vezető képesítéssel kell rendelkeznie.

12. § (1) Alkohol, kábítószer vagy egyéb, az ítélő- és reakcióképességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt álló személy lóra nem ülhet, fogatot nem hajthat. Az erre való figyelmeztetést (táblát, feliratot) mindenki által jól látható helyen, magyar, német és angol nyelven is fel kell tüntetni.
(2) Ha a vendég a lovas szolgáltatás keretében lóra ül vagy fogatot hajt, a szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha írásban nyilatkozik arról, hogy nem áll olyan szer hatása alatt, illetőleg nincs olyan állapotban, amely miatt lóra nem ülhet, fogatot nem hajthat.

13. § A lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató telephelyének (fióktelepének) meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
a) legalább öt, egyenként legalább négyéves, lóútlevéllel rendelkező lóval rendelkezik, és a lovak megfelelnek a vonatkozó állategészségügyi szabályoknak,
b) az istállóban a lovakat boxokban tartják; az istálló belmagassága legalább 2,5 m; az egyes bokszok alapterülete legalább 9 m2, amelyek rövidebb fala nem kevesebb 2,5 méternél,
c) a lovak boxos tartása esetén a telephely (fióktelep) rendelkezik legalább 150 m2 alapterületű pihentető karámmal, ahol biztosított a szolgáltatást végző lovak pihenése,
d) a telephely (fióktelep) rendelkezik rögzített korláttal körülvett, egyenletes talajú, legalább 800 m2 alapterületű lovas pályával,
e) a telephely (fióktelep) rendelkezik a vendégek részére szolgáló öltözővel, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő számú WC- és mosdóhelyiséggel; lovasterápia szolgáltatás esetén a telephely (fióktelep) rendelkezik legalább egy, mozgássérültek számára is alkalmas WC- és mosdóhelyiséggel,
f) a telephely (fióktelep) rendelkezik a lólétszámnak megfelelő számú, alkalmas nyereggel és alkalmas szerszámzattal; a nyereg és a szerszámzat akkor alkalmas, ha a célnak megfelelő és hibátlan, rendeltetésszerű használat esetén biztosítja a vendég biztonságát,
g) félnomád tartás esetén a lovak számára lovanként legalább 1000 m2 területű bekerített terület (karám), valamint legalább három oldalról borítással határolt, fedeles építmény (szárnyék) kialakítása szükséges, amelynek belmagassága legalább 2,5 méter, lovankénti alapterülete legalább 8 m2; félnomád a tartás, ha a lovaknak lehetőségük van arra, hogy a szárnyékból vagy a futóistállóból szabadon mozogjanak és a szárnyékban a lovak etetése, itatása és almozása megoldható.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő, és nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltatást végző szolgáltatónak a rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül kérnie kell, hogy a Hivatal jegyezze be a közhitelű hatósági nyilvántartásba. E szolgáltatónak a 2. § (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 11. § (6) bekezdésében előírt lovastúra-vezető képesítés, továbbá a 2. § (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 11. § (5) bekezdésében előírt gyógypedagógus (terapeuta) képesítés megszerzését a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kell igazolnia. Ha a szolgáltató nem igazolja a képesítés megszerzését akkor a Hivatal törli a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásból.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt határidőt követően a nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltatást végző szolgáltató csak akkor működhet, ha a rendeletben foglaltaknak eleget tett.
(4) E rendelet hatálybalépésétől számított egy év után nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenységet - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a szolgáltató csak akkor végezhet, ha az e rendeletben foglaltaknak eleget tesz.
(5) A nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató esetében a 8. § (1) bekezdésének d) pontjában előírt lovastúra-vezető képesítést a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kell megszerezni.
(6) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (3) bekezdésének, 9., 10., 13. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.
ÚJ HONLAP
2013.01.31.

Megújult tartalommal és szerkezettel ÚJ HONLAPOT INDÍTOTTUNK !!!Az új weboldal eléréséhez kattints a képre!

A legfrissebbeket már csak ott olvashatjátok.

HÍRARCHIVUM
2010.03.26.

A korábbi híreket a linkre kattintva érhetitek el.

TOVÁBB >>